...
ข้อมูลส่วนตัวผู้ขอรับบริการฝนหลวง
*หมายถึงต้องระบุข้อมูล
ใช้ในการติดตามสถานะการขอรับบริการฝนหลวง
ใช้ในการติดตามสถานะการขอรับบริการฝนหลวง
พื้นที่ต้องการขอรับบริการฝนหลวง
การใช้ประโยชน์*
พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวงอยู่ในเขตชลประทานหรือไม่*
ท่านทำการเกษตรระบบใด

©2023 ICT Royal Rain