DRRAA

ความพึงพอใจของผู้รับบริการฝนหลวง


ช่องทางการขอรับบริการฝนหลวง
๑. ปฎิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือรวดเร็ว
ตัวเลือก
จำนวนผู้ตอบ ค่าเฉลี่ย
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจปานกลาง
  พึงพอใจน้อย
  ไม่พึงพอใจ
  ไม่พึงพอใจมาก
  ผู้ตอบทั้งหมด 184 คน
๒. ปฎิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือตรงพื้นที่ตามความต้องการ
ตัวเลือก
จำนวนผู้ตอบ ค่าเฉลี่ย
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจปานกลาง
  พึงพอใจน้อย
  ไม่พึงพอใจ
  ไม่พึงพอใจมาก
  ผู้ตอบทั้งหมด 184 คน
๓. แจ้งผลภายหลังปฎิบัติการฝนหลวงอย่างรวดเร็ว
ตัวเลือก
จำนวนผู้ตอบ ค่าเฉลี่ย
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจปานกลาง
  พึงพอใจน้อย
  ไม่พึงพอใจ
  ไม่พึงพอใจมาก
  ผู้ตอบทั้งหมด 184 คน
๔. ปริมาณฝนเพียงพอต่อความต้องการ
ตัวเลือก
จำนวนผู้ตอบ ค่าเฉลี่ย
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจปานกลาง
  พึงพอใจน้อย
  ไม่พึงพอใจ
  ไม่พึงพอใจมาก
  ผู้ตอบทั้งหมด 184 คน
๕. ช่องทางการขอรับบริการฝนหลวงสะดวก
ตัวเลือก
จำนวนผู้ตอบ ค่าเฉลี่ย
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจปานกลาง
  พึงพอใจน้อย
  ไม่พึงพอใจ
  ไม่พึงพอใจมาก
  ผู้ตอบทั้งหมด 184 คน
๖. ความประทับใจต่อการบริการ
ตัวเลือก
จำนวนผู้ตอบ ค่าเฉลี่ย
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจปานกลาง
  พึงพอใจน้อย
  ไม่พึงพอใจ
  ไม่พึงพอใจมาก
  ผู้ตอบทั้งหมด 184 คน
การขอรับบริการฝนหลวงในครั้งต่อไป
การแนะนำบุคคลอื่น