DRRAA
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฝนหลวง
๑. ท่านขอรับบริการฝนหลวงผ่านช่องทางใด *
๒. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ *
เลือกช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจมาก พึงพอใจ
ปานกลาง
พึงพอใจน้อย ไม่พึงพอใจ ไม่พึงพอใจมาก
  ๑. ปฎิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือรวดเร็ว
  ๒. ปฎิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือตรงพื้นที่ตามความต้องการ
  ๓. แจ้งผลภายหลังปฎิบัติการฝนหลวงอย่างรวดเร็ว
  ๔. ปริมาณฝนเพียงพอต่อความต้องการ
  ๕. ช่องทางการขอรับบริการฝนหลวงสะดวก
  ๖. ความประทับใจต่อการบริการ

๓. ท่านจะขอรับบริการฝนหลวงในครั้งต่อไปหรือไม่ *
เนื่องจาก

๔. ท่านจะแนะนำให้บุคคลอื่นขอรับบริการฝนหลวงหรือไม่ *
เนื่องจาก

๕. ความคาดหวังของท่านต่อกรมฝนหลวงและการบินเกษตร