ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานหรือการให้บริการ
การร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับผลกระทบทางลบจากการดำเนินงานหรือ การให้บริการในด้านต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัด กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสม ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ร้องเรียน

การทุจริตของเจ้าหน้าที่
การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำชมเชย
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำชมเชย เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หรือการดำเนินงาน/การให้บริการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์