กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation

ศูนย์ช่วยเหลือปัญหาภัยแล้ง

(Royalrain Assistance Center)