กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การทำแบบประเมินได้สิ้นสุดลงแล้ว

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน

ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปผลในภาพรวม โดยไม่มีการเปิดเผยเป็นรายบุคคล