Image
กำลังโหลด..
Image

บทที่ ๖ "ปกป้องคุมภัยโควิด - ๑๙"

    ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ ไปทั่วโลก ซึ่งเป็นไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพบครั้งแรก ณ เมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่วโลกในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

Image
Image
Image

    ภายใต้ร่มพระบารมีราชวงศ์จักรี ของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ที่ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ "Astra Zeneca" ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนกันอย่างเพียงพอ และจะกระจายไปยังประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

Image
Image
Image

    อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ ทรงพระราชทานอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์มากมาย อาทิ รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ห้องตรวจหาเชื้อ (Modura Swab Unit) เครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หน้ากากอนามัย หมวกเฟซชิลล์ (Face Shield) ชุดป้องกันการติดเชื้อโรค (PPE) ฯลฯ ตลอดจนทรงประกอบอาหารพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด-๑๙ ณ โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลต่างๆ

Image
Image
Image
Image
Image
Image