Image
กำลังโหลด..

บทที่ ๓ "ก่อเกิดแหล่งน้ำรอฝนจากพ่อ"

    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประชาชนเช่นเดียวกัน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ขณะที่พระองค์ดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน บ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภค ตามที่ราษฎรได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานจำนวน ๖ แห่ง

    ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๕ แห่งได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำบ้านพรุกูดฯ อ่างเก็บน้ำห้วยพุกรูดฯ อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงฯ และอ่างเก็บน้ำหินสีตอนบนฯ ส่วนอ่างเก็บน้ำโป่งพรหมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

Image
Image
Image
Image
Image
Image

    อ่างเก็บน้ำทั้ง ๕ แห่ง มีสภาพสมบูรณ์สามารถช่วยเหลือราษฎรตำบลยางหักได้อย่างทั่วถึง มีการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพอันเกิดจากการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำอย่างเข้มแข็งของราษฎร รวมถึงการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาสภาพพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำ

    นับได้ว่าพระองค์ทรงได้สร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องชาวตำบล ยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีอย่างมากมายมหาศาลอันเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้สร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรสมดังพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้บังเกิดประโยชน์สุขกับประชาชนสืบไป

#การเติมเต็มที่เหมาะสมย่อมทำให้เกิดความสมบูรณ์