Image
กำลังโหลด..
Image

บทที่ ๒ "เดินตามรอยสร้างสุข"

    เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาทรงตรวจเยี่ยมคณะค้นคว้าทดลอง ณ สนามบินบ่อฝ้าย แล้วเสด็จออกทอดพระเนตรเครื่องบิน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการค้นคว้าทดลอง และทรงพระกรุณาพระราชทานข้อแนะนำแก่ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ ว่าสามารถเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศให้สูงขึ้นกว่าเดิมได้เพื่อเพิ่มขนาดเมฆ พร้อมทั้งทรงสาธิตให้ดูด้วยพระองค์เอง โดยการใช้รถบรรทุกน้ำสำหรับล้างเครื่องบินฉีดพ่นเป็นละอองขนาดเล็ก และทรงเข้าไปวัดความชื้นสัมพัทธ์ก่อนและหลังการพ่นละอองน้ำ ปรากฏความชื้นสัมพัทธ์เกิดการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นอย่างมากหลังจากฉีดพ่นละอองน้ำ ทรงมีพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นักวิชาการรุ่นเริ่มแรกในคราวนั้นด้วยว่า

  • การวิจัยและค้นคว้าทดลองเป็นสิ่งสำคัญต้องดำเนินการต่อเนื่องไป เพราะการวิจัยและพัฒนาไม่มีสิ้นสุด

  • อย่าท้อใจต่อข้อวิพากษ์วิจารณ์ ให้มุ่งมั่นพัฒนาต่อไป

  • ให้รวบรวมผลปฏิบัติการและประสบการณ์แล้วบันทึกไว้เป็นตำราของคนรุ่นหลัง

นับเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่ก่อให้เกิดสารสูตร ๑ หรือเกลือแป้ง (โซเดียมคลอไรด์) ที่ใช้ในการก่อกวนหรือก่อเมฆมาจนจวบทุกวันนี้ จากการค้นคว้าทดลอง ณ สนามบินแห่งนี้ในเวลาอีก ๒ ปีต่อมา

    อีกทั้งการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้น เป็นการเสด็จพระราชดำเนินที่ได้ทรงเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฝนหลวง และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริฝนหลวงในปัจจุบันเพื่อขจัดทุกข์ของประชาชนจากการขาดแคลนน้ำตามรอยพระราชบิดาในการสร้างสุขให้แก่ปวงชนชาวไทยสืบเนื่องไป

#ความศรัทธาสร้างให้คนเดินตาม