ระบบรายงานสถิติการขอรับบริการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

สถิติการขอรับบริการฝนหลวง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลอัพเดตล่าสุดวันที่ 1 ม.ค. 2513 เวลา 07:00 น.

แบ่งตามสถานะการดำเนินการ

จำนวนการขอรับการขอฝนหลวงทั้งหมด

0 รายการ

ดำเนินการแล้ว

0 รายการ

0.00%

อยู่ระหว่างดำเนินการ

0 รายการ

0.00%

แบ่งตามศูนย์ปฏิบัติการ

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน

0รายการ

รายละเอียด

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง

0รายการ

รายละเอียด

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง

0รายการ

รายละเอียด

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

0รายการ

รายละเอียด

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

0รายการ

รายละเอียด

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก

0รายการ

รายละเอียด

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้

0รายการ

รายละเอียด

แบ่งตามเดือน