DRRAA ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment (ITA)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ข้อมูลพื้นฐาน
ลำดับ ข้อมูล การดำเนินการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ ข้อมูล การดำเนินการ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ลำดับ ข้อมูล การดำเนินการ
แผนดำเนินงาน
ลำดับ ข้อมูล การดำเนินการ
การปฏิบัติงาน
ลำดับ ข้อมูล การดำเนินการ
การให้บริการ
ลำดับ ข้อมูล การดำเนินการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ลำดับ ข้อมูล การดำเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ลำดับ ข้อมูล การดำเนินการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลำดับ ข้อมูล การดำเนินการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ลำดับ ข้อมูล การดำเนินการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ลำดับ ข้อมูล การดำเนินการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ลำดับ ข้อมูล การดำเนินการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลำดับ ข้อมูล การดำเนินการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ลำดับ ข้อมูล การดำเนินการ